Опазване на околната среда

През 2007 година бе създаден проектантски екип, чиято главна цел е да изготвя редица анализи на околната среда - предпроектантски дейности - за нуждите на многобраншовите проекти, реализирани от нашата фирма.


Обхватът на дейност на този екип е:

  • Природни анализи: дендрологични и флористични инвентаризации, оценка на растителните видове във фитосоциологичен аспект, характеристика на фауната и анализ на състоянието на растителните и животинските популации на териториите, обхванати от нашата инвестиция,
  • Анализ на съществуващите и проектираните форми на защита на природата,
  • Анализ на морфологичните, хидрогеологичните и хидрологичните условия,
  • Анализ на натоварването на околната среда: акустичен климат на терените в близост до проектираните пътни инвестиции, замърсяването на въздуха възникващо от експлоатацията на планираните за реализация пътища, анализ на предвижданите замърсявания на дъждовните води, отвеждани от проектираните инвестиции, както и начините за елиминиране на тези утежнявания.