Строителен надзор

Фирма Мости Катовице изпълнява авторски надзор и консултантски услуги с широк обхват.

 

При упражняването на надзора фирма Мости Катовице работи в тясно сътрудничество с Инвеститора и Строителя, с цел ефективното реализиране на инвестициите.
Провеждан е авторски надзор, който при необходимост може да бъде и постоянен, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Допълнително се изготвя заменна документация и допълващи разработки съгласно определените с Възложителя и Строителя работи за промяна на технологичните решения.

 

В рамките на провеждания надзор и поръчките от Инвеститора Мости Катовице осигуряват:

  • Становища, консултации и съгласуване на техническата документация изработена от Изпълнителя,
  • Участие в техническите комисии и съвети, както и в частичното и пълното приемане на строителните работи.

 

Екип от квалифицирани експерти и проектанти представляващи Инвеститора на терена предоставя надзорни услуги в областта на:

  • Пътното строителство,
  • Сгради и съоръжения,
  • Архитектурата на големи и малки обекти; ландшафтната архитектура; озеленяването,
  • Вътрешните енергетични, санитарните, телетехничните и вентилационните мрежи и инсталации,
  • Железопътните и трамвайни линии; тракшън мрежи; устройства регулиращи железопътния транспорт; телекомуникационни и енергетични съоръжения в железопътния транспорт,
  • Инженерната геология и хидрогеология,
  • Геодезическите измервания и парцеларните планове,
  • Опазването на околната среда включващо комплексни анализи за въздействието на инвестициите върху нея.